Siostry Szkolne De Notre Dame

WSPÓLNOTA ZAKONNA

Nasza Założycielka
BŁOGOSŁAWIONA MARIA TERESA OD JEZUSA GERHARDINGER

silna wiarą…
zawsze szukająca woli Bożej…
zabiegająca o jedność…
odpowiadająca na naglące potrzeby czasu…
szczególną troską otaczająca ubogich…
realizująca dalekosiężne zamierzenia wychowawcze…

Kim była błogosławiona Matka Teresa…

NIEWIASTA NIEWZRUSZONEJ WIARY I GORĄCEJ MODLITWY

Matka Teresa bardzo kochała modlitwę. Jej życie było nią wypełnione. Nierzadko trwała całe noce na poufnej rozmowie z Bogiem. Do Niego się uciekała we wszystkich troskach i potrzebach, z Nim omawiała wszystkie przedsięwzięcia, we wzruszający sposób dziękowała Mu za osiągnięcia i porażki. Na modlitwie otrzymywała konieczne światło i potrzebne siły do realizowania dzieła powierzonego Jej przez Boga. Dzięki niewzruszonej wierze i gorącej modlitwie potrafiła pokonać wszelkie trudności związane z założeniem i rozwojem Zgromadzenia. Wśród zabiegania związanego z prowadzeniem Zgromadzenia nie zapominała nigdy o trwaniu u stóp Jezusa. Tam oddychała życiem miłości i czerpała dla siebie siły i moc do pracy. Góry trudności piętrzyły się przed nią, lecz równocześnie z trudnościami wzrastała jej odwaga i ufność, że Bóg nie odmówi jej swojej pomocnej dłoni. Matka Teresa nie lękała się trudności, bowiem wiedziała, że Dzieło Boże dokonuje się wśród cierpień i smutków. Z wewnętrznym przekonaniem pocieszała współsiostry: Gdzie niemożliwa jest ludzka pomoc, tam zawsze Boska jest możliwa.

ROZPALONA PRAGNIENIEM SZERZENIA CHWAŁY BOŻEJ ZABIEGAJĄCA O JEDNOŚĆ

Matka Teresa gorąco pragnęła jedności wszystkich w Bogu i między sobą. Tam, gdzie chodziło o chwałę Bożą i zbawienie dusz, żadna ofiara i trud nie były dla niej za wielkie. Wierzyła, że zjednoczonymi siłami siostry będą mogły więcej zdziałać i dlatego wzywała:Bądźcie zawsze jednego serca i jednej myśli. Była przekonana, że wtedy, kiedy siostry będą szukać jedynie chwały Bożej, Bóg będzie błogosławił trudom i działalności sióstr.

PRZEWODNICZKA NAPEŁNIONA ENTUZJAZMEM BOŻYM, ŚWIADOMA, ŻE PRZEWODZIĆ, TO SŁUŻYĆ

Matka Teresa stała się wszystkim dla wszystkich. Była przełożoną i mistrzynią nowicjatu, wychowywała kandydatki i uczennice; jednocześnie będąc nauczycielką w szkole. Gdy z czasem siostry dojrzewały do podejmowania odpowiedzialnych zadań, zajęła się zakładaniem nowych domów i troską o utrzymanie ducha zakonnego w całym Zgromadzeniu. Matka Teresa miała moc w działaniu i talent organizacyjny. Jej naturalne dary uszlachetniało i uduchowiało święte życie i codzienna modlitwa. Siostry chętnie poddawały się kierownictwu swojej Przełożonej, gdyż wiedziały, że ona niczego nie nakazuje, czego sama wpierw nie wypraktykowała, i że wszystkie jej zarządzenia były dyktowane troską o rozwój dzieła Bożego i o dobro powierzonych jej dusz. Jednak najwięcej serc zyskiwała Matka Teresa swoją niezawodną miłością i dobrocią. Kierowana nią, trwała wiele nocy na modlitwie za swoje siostry. Miłość przynaglała Ją, by spędzać niezliczone godziny przy biurku lub na uciążliwych podróżach wizytacyjnych, aby swoje siostry prowadzić, pocieszać i zachęcać. Zapalanie, strzeżenie i podsycanie żaru Boskiej miłości w sercach sióstr uważała za swoje najważniejsze i najpiękniejsze zadanie.

Święty stan zakonny, do którego nas Pan Bóg w swoim miłosierdziu powołał bez naszej zasługi, zobowiązuje nas wszystkie bez wyjątku, abyśmy gorliwie dążyły do doskonałości. Niech Bóg będzie naszym celem i końcem we wszystkich sprawach, naszym najwyższym dobrem, w którym odnajdujemy wszystko, co nas czyni zadowolonymi i szczęśliwymi.

ODDANA PRZEZ WYCHOWANIE SŁUŻBIE CZŁOWIEKOWI

Matka Teresa w swym działaniu miała jeden cel: wychować swoje uczennice na dzielne matki, które umiałyby zarządzać domem, poważnie traktować swe obowiązki i pielęgnować w rodzinie ducha chrześcijańskich wartości. W jej przekonaniu była to jedyna droga do uzdrowienia i przemiany społeczeństwa. Tajemnicą jej powodzenia była promienna siła oddziaływania jej życia. Była mistrzynią w sztuce wychowywania, zakonnicą całkowicie w duchu Kościoła, ukształtowaną według ideału ewangelicznej doskonałości. Założone przez nią Zgromadzenie miało prowadzić do Chrystusa młodzież, przede wszystkim żeńską.

Celem naszego Zgromadzenia, zamierzeniem Boga, który po to wezwał nas do życia jest, abyśmy mogły być duchowymi matkami dla kochanych dzieci i w nich odnajdywać naszego Zbawiciela. Jeżeli z naszych szkół i pensjonatów wyjdzie wiele dobrych, skromnych, pobożnych i pilnych dziewcząt, które potem założą rodziny, przyczynimy się do tego, że Bóg będzie bardziej uwielbiony i miłowany.

ZASŁUCHANA W PRAGNIENIA BOGA WOBEC ŚWIATA ODPOWIADAJĄCA NA NAGLĄCE POTRZEBY CZASU

Matka Teresa była wrażliwa na Boże wezwanie, by poświęcić się pracy nauczycielskiej, a przez to pomóc w szerzeniu wartości chrześcijańskich i przemianie społeczeństwa. Gotowa była dla tego celu zrezygnować z własnych planów na życie. Tego pierwszego TAK wypowiedzianego Bogu nie cofnęła już nigdy w swym życiu. Na każde rozpoznane Boże wezwanie odpowiadała:
Co Bóg chce, jak Bóg chce, ponieważ Bóg chce,
gdzie Bóg chce, kiedy Bóg chce.

POSŁUGA SIÓSTR

W SERCU CZŁOWIEKA ROZPOCZYNA SIĘ PRZEMIANA ŚWIATA…
SŁYSZYMY PRAGNIENIE CHRYSTUSA…

Nasza służba apostolska jest odpowiedzią na wezwanie Chrystusa, byśmy kontynuowały Jego misję jednoczenia ludzi z Ojcem.

POCHYLAMY SIĘ NAD CZŁOWIEKIEM…

Dzielimy się Radosną Nowiną, że Bóg kocha człowieka i czyni go zdolnym do miłości. Nasza praca apostolska ukierunkowana jest na służenie człowiekowi, pomaganie mu poprzez wychowanie w procesie wewnętrznej przemiany. Wspieramy go, by rozwinął się w pełni swej jednorazowości, by osiągnął pełnię swych możliwości jako osoba stworzona na obraz Boży, by wszechstronnie rozwijał każdy aspekt swego życia. Pobudzamy do rozwoju zdolności uczuciowe, społeczne i intelektualne, popieramy wzrost moralny i religijny. Zachęcamy do sensownego i twórczego wykorzystania czasu wolnego.

WYCHOWYWAĆ TO UZDALNIAĆ…

Wychowujemy zachęcając, by zdobywane umiejętności wykorzystywać dla dobra innych, dla budowania świata bardziej ludzkiego. Jak nasza Założycielka, jesteśmy przekonane, że świat przemienia się, gdy przemienia się człowiek. Jesteśmy wychowawczyniami we wszystkim, czym jesteśmy i co robimy. Jako nieodłączny element naszej służby uznajemy modlitwy i cierpienia naszych starszych i chorych współsióstr.

PRAGNIEMY BYĆ DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH…

Idąc za przykładem naszej Założycielki nie wykluczamy nikogo z naszej troski. Jesteśmy szczególnie wrażliwe na potrzeby dzieci, młodzieży i kobiet, często należących do najsłabszych w społeczeństwie. Dajemy pierwszeństwo ubogim. Staramy się być wrażliwe i uważne na wciąż nowe warunki w naszej szybko zmieniającej się rzeczywistości. Staramy się odkryć, dokąd jesteśmy wezwane i którym z potrzeb świata mamy zaradzić. Dokładamy starań, by określić kim są ubodzy naszych czasów i gdzie istnieje największa potrzeba w dziedzinie wychowywania.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI W STRUMIENIU

Dom jest placówką pobytu stałego przeznaczoną dla 73 chłopców niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, w wieku od 1 do 60 lat. Ma zasięg ponadlokalny i służy dzieciom wymagającym opieki, edukacji i rehabilitacji. 

Kaplica w Domu Pomocy Społecznej

Celem Domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym, które nie są w stanie samodzielnie zaradzić swoim potrzebom życiowym, całodobowej opieki oraz warunków odpowiadających godności człowieka. Dom zaspokaja niezbędne potrzeby osobowe, bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne mieszkańców. W centrum działalności Domu leży dobro mieszkańców, dlatego w organizacji uwzględnia się przede wszystkim godność człowieka, poszanowanie jego praw osobistych i wolności indywidualnej, dostosowując odpowiednio zakres i poziom świadczeń do indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca. Decyzję o skierowaniu do Domu wydaje kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź też Sąd.

Obecnie Dom liczy 73 niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie chłopców. Znaczna większość podopiecznych to sieroty naturalne i społeczne. Dzieci otoczone są troskliwą opieką wychowawczą, edukacyjną, terapeutyczną, zdrowotną. Są to chłopcy z różnymi schorzeniami, kalectwem, epilepsją, a także z porażeniem mózgowym. Dzieci te wymagają ciągłej rehabilitacji, terapii i nieustannego wspomagania ich rozwoju. Terapia ruchem jest podstawową formą terapii. Grupa naszych wychowanków od lat bierze udział w ruchu Olimpiad Specjalnych Polska. Wytrwała długoletnia praca przynosi wspaniałe efekty. Chłopcy zdobywają medale na zawodach ogólnokrajowych oraz reprezentują Polskę w zawodach zagranicznych.

Terapia zajęciowa to jeszcze inny ważny sposób oddziaływania na wychowanków. W naszym Domu stosowane są różne jej formy i elementy socjoterapii, silwoterapi,muzykoterapii, stymulacji wielozmysłowej, biblioterapii, artreterapii. Poprzez stosowanie różnorodnych technik dążymy do uaktywnienia wychowanka, utrzymania jego sprawności ruchowej i manualnej, dajemy możliwość rozpoznawania i rozwijania własnych zainteresowań, umiejętności i talentów. Dzieci objęte są troskliwą opieką psychologa oraz logopedy. Na terenie Domu prowadzone są także zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim. Podopieczni realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu. 

Stając przed dzieckiem, które jest dla nas darem i zadaniem, pragniemy obdarzać je szacunkiem, dobrocią, życzliwością, stworzyć mu atmosferę bezpieczeństwa i zaufania. chcemy być z dziećmi, współtworzyć z nimi więzy. Chcemy towarzyszyć dziecku i wspierać je w jego rozwoju. Obdarowując dziecko sobą, wartościami, które wyznajemy i według których staramy się żyć, sami jako opiekunowie stajemy wobec tajemnicy obdarowywania, której trudno nadać imię. Doświadczamy wzajemnego ubogacania, pomocy w poznawaniu prawdy o sobie, w odkrywaniu istoty człowieczeństwa, godności, wielkiej wrażliwości i subtelności, dostrzegania tego, co najważniejsze, doświadczamy daru przyjaźni, szacunku. Dzieci uczą nas ofiarności i zaparcia się siebie, wzywają do twórczego bycia razem, inspirują do aktywnej służby. Każde najmniejsze, z trudem wypracowane osiągnięcie, jest dla nich i dla nas radością.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. 1 Maja 12, 43-246 Strumień
tel. 0-33/ 857 02 50 lub
tel./fax. 0-33/ 857 11 94

Nowa strona internetowa Domu Sióstr Szkolnych De Notre Dame