Sakramenty

CHRZEST

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu mówiąc do Apostołów „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” Mt 28, 19

Rady Duszpasterza:

– Tylko ochrzczony może otrzymać inne sakramenty.

– Przy wyborze imienia (imion) dla dziecka, kierujemy się kalendarzem świętych, którzy będą przez całe życie patronowali dziecku z nieba.

– DZIECKO do chrztu zgłasza jeden z rodziców (najlepiej ojciec) przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym chrztem. W kancelarii przedstawiają dokument urodzenia dziecka z USC oraz proponowanych rodziców chrzestnych. W domu wypełniają ankietę, którą przynoszą do kancelarii w piątek, która jest czynna od
16:00 do 17:00.

– RODZICAMI CHRZESTNYMI mogą być praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia oraz przyjęli sakrament bierzmowania, a także są wolni od kar kościelnych (np. ślub cywilny).

– UROCZYSTY CHRZEST w parafii odprawia się zasadniczo w drugą niedzielę miesiąca o godz.: 11.00. Z ważnych przyczyn udziela się chrztu także w innym terminie.

– W niebezpieczeństwie śmierci sakramentu chrztu może udzielić każdy kto zgodnie z intencją Kościoła na życzenie przynajmniej jednego z rodziców POLEWAJĄC DZIECKO WODĄ WYPOWIE IMIĘ DZIECKA ORAZ „JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO…”

– W sakramencie chrztu biorą udział rodzice, chrzestni oraz zaproszeni goście ofiarowując w intencji dziecka SAKRAMENTALNĄ SPOWIEDŹ I KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ.

– PRZYJĘCIE DOMOWE z okazji chrztu jest przedłużeniem celebracji w kościele i powinno się odbyć godnie i bez alkoholu.

– Z okazji PIERWSZEJ ROCZNICY URODZENIA I CHRZTU za dziecko ofiarujemy Msze św.

BIERZMOWANIE

Bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, „z wody i Ducha”.
Bierzmowanie powinien przyjąć każdy dojrzały chrześcijanin, który przy pomocy Ducha Świętego i Jego darów staje się apostołem Chrystusa, głosicielem Ewangelii i zaangażowanym w dzieła dobroczynne, w powołaniu zawodowym oraz dziełach charyzmatycznych.

Rady Duszpasterza:

–  SAKRAMENTY BIERZMOWANIA udziela się zasadniczo uczniom klas  8 i III gimnazjalnych, a w ważnych sprawach wg. indywidualnych rozwiązań. Kandydat dostarcza skrócony akt chrztu.

– SAKRAMENTU UDZIELA BISKUP po odpowiednim przygotowaniu katechetycznym i wspólnotowym. W niebezpieczeństwie śmierci oraz wyjątkowych okolicznościach sakramentu może udzielić każdy kapłan.

– PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA BIERZMOWANIA odbywa się w ramach katechezy szkolnej czy przyparafialnej.

– Sakrament bierzmowania PRZYJMUJE SIĘ JEDEN RAZ W ŻYCIU. Należy on do tzw. odżywających czyli owocność Darów Ducha Świętego wynika ze stanu łaski uświęcającej bierzmowanego.

– Kandydat wybiera IMIĘ BIERZMOWANIA, zapoznając się z heroicznymi cnotami patrona, które powinien praktykować w życiu.

– ŚWIADKIEM BIERZMOWANIA powinien być ktoś z rodziców chrzestnych lub praktykujący katolik bez kar kościelnych, który będzie kolejnym opiekunem duchowym bierzmowanego. Do sakramentu dopuszcza proboszcz miejsca.

– Sakrament Bierzmowania powinien posiadać każdy kto zawiera sakrament małżeństwa.

I KOMUNIA ŚW.

Na Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament słowami: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje… Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza,…” Mt 26, 26-28

Rady Duszpasterza:

–  KOMUNIA ŚWIĘTA JAKO ZJEDNOCZENIE Z JEZUSEM dokonuje w życiu duchowym chrześcijanina pogłębienia przyjęcia Chrystusa poprzez wzrost w łasce uświęcającej.

– Do I Komunii zasadniczo PRZYGOTOWUJĄ SIĘ UCZNIOWIE KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ramach katechezy szkolnej i przyparafialnej. Kandydaci do I Komunii dostarczają świadectwo chrztu, a w razie przystąpienia do Komunii innej wspólnoty parafialnej – zgody proboszcza parafii dziecka.

– Uroczysta Komunia odbywa się W NIEDZIELĘ PO 10 MAJA wg. ustalonego porządku.

– PRZYJĘCIE RODZINNE z okazji I Komunii dziecka winno być bez wystawności, skromne i godne z zachowaniem całkowitej abstynencji.

– Po uroczystościach I Komunii Św. do soboty trwa tzw.: „BIAŁY TYDZIEŃ” – kiedy dzieci z rodzicami w strojach komunijnych uczestniczą w majowych nabożeństwach.

– Każde dziecko bierze udział przynajmniej z jednym z rodziców (lub opiekunów) w PIELGRZYMCE KOMUNIJNEJ.

– W kolejnym roku po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej, odbywa się uroczysta Rocznica Pierwszej Komunii Świętej, jako dziękczynienie za dar Eucharystii.

– Do „WCZESNEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ” (Komunii w wieku przedszkolnym), dopuszcza się dzieci 6 letnie o szczególnej wrażliwości duchowej, intelektualnej oraz zawsze na życzenie odpowiednio przygotowanych rodziców, którzy podejmą z dzieckiem zarówno trud duchowego przygotowania katechetycznego jak również dwuletnie towarzyszenie dziecku w regularnej spowiedzi i komunii pierwszo-piątkowej.

– Dziecko do „Wczesnej Komunii Świętej” zgłaszamy dwa lata wcześniej, w celu indywidualnego przygotowania dziecka i ogólnych ustaleń z tym związanych (Rozporządzenie Kurii Bielsko-Żywieckiej z 2017 r.).

– Jest niedopuszczalne, aby do „Wczesnej Komunii Świętej” dopuszczać dzieci tylko ze względów ekonomicznych lub fałszywych ambicji czy „odfajkowania”.

POKUTA

Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty w dniu swego Zmartwychwstania słowami: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.” J 20, 22-23

W sakramencie pokuty Chrystus odpuszcza człowiekowi wszystkie grzechy i daje łaskę do dobrego życia, ukazuje osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, skruchy i zadośćuczynienia ze strony grzesznego chrześcijanina. Nazywa się go również sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia, drogą powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech.

Rady Duszpasterza:

– SPOWIEDŹ W NASZEJ PARAFII odbywa się przed każdą Mszą świętą. Do spowiedzi należy przyjść przynajmniej 15 minut przed mszą świętą.

– MIESIĘCZNA SPOWIEDŹ DLA UCZNIÓW: Szkoły Podstawowej odbywa się w I czwartki miesiąca o godz. 17:30; dla uczniów Gimnazjum i młodzieży starszej w I piątek o godz. 17:30.

– Po otrzymaniu rozgrzeszenia PENITENT PAMIĘTA o stosownej modlitwie po spowiedzi oraz o zadośćuczynieniu i pokucie własnej którą zadał spowiednik.

NAMASZCZENIE CHORYCH

„Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął ich rozsyłać po dwóch… Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.” Mk 6, 7-13

Sakrament namaszczenia chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w chorobie lub niebezpieczeństwie utraty życia.

Jest to sakrament, który daje nam specjalną pomoc w cierpieniu, łaskę chrześcijańskiego przyjmowania i przeżywania choroby. Dlatego nie bójmy się tego sakramentu! Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. Odrzućmy fałszywe myślenie i odczucia związane z namaszczeniem chorych. Nie łączmy tego sakramentu ze śmiercią!

Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwa starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża. Ponadto „jeśli popełnił grzechy będą mu odpuszczone”.

Jest ono ostatnie w szeregu świętych namaszczeń, które wyznaczają etapy życia chrześcijanina: namaszczenie przy chrzcie wycisnęło na nas pieczęć nowego życia; namaszczenie przy bierzmowaniu umocniło nas do życiowej walki. Przyjęcie Wiatyku chorych otacza koniec naszego ziemskiego życia jakby ochroną, zabezpieczającą nas na ostatnią walkę przed wejściem do domu Ojca.

Rady Duszpasterza:

– SAKRAMENT CHORYCH można przyjąć wiele razy w ciągu swojego życia – ile razy nastąpiły okoliczności ciężkiej lub przedłużającej się poważnej choroby.

– ODWIEDZINY CHORYCH z Najświętszym Sakramentem, namaszczeniem i sakramentem spowiedzi odbywają się w każdy I piątek miesiąca od godz. 9.00. Chorych zgłaszamy w zakrystii lub kancelarii.

– Sakrament jest udzielany 11.02 (ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH – ŚWIĘTO NMP Z LOURDES) oraz zawsze na życzenie wiernego.

Co należy przygotować na przybycie kapłana do domu chorego?
– stolik, na nim krzyż,
– obok zapalona świece,
– spodeczek, na nim nieco waty, chleba lub cytryny
– woda święcona,
– szklanka z wodą i łyżka,
– ręcznik /chustki higieniczne/
Pamiętajmy o godnym przyjmowaniu sakramentu. Domownicy wraz z kapłanem i chorym wspólnie się modlą.

KAPŁAŃSTWO

Kapłaństwo jest szczególnym powołaniem. Nie opiera się na naturalnych zaletach lub osobistych osiągnięciach. Pismo Święte mówi bardzo otwarcie o ociężałości dwunastu apostołów, o ich chwiejności i niewierności. Ich powołanie pochodzi wyłącznie z wolnego wyboru Jezusa: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem”(J 15, 16). Jezus daje to, czego żąda. To On z powołanych uczniów czyni swoich wysłanników, pełnomocników, reprezentantantów. Wyposaża ich w szczególne pełnomocnictwa tak, że rzeczywiście w Jego imieniu, tzn. Jak On, mogą przemawiać do ludzi: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”(J 20, 21). Posłany jest jak posyłający: Kto was słucha, Mnie słucha” (Łk 10, 16).
Celem kapłaństwa jest szczególna osobista wspólnota z Jezusem i rozesłanie do głoszenia Ewangelii i wybawiania świata z mocy złego. Jako reprezentanci Jezusa kapłani wciąż od nowa, sprawując Eucharystię, uobecniają Jego zbawcze wydanie się na śmierć: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19).

O powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego oraz za biskupów i kapłanów, diakonów i misjonarzy CAŁA WSPÓLNOTA WINNA SIĘ STALE MODLIĆ !!!

Rady Duszpasterza:

– KANDYDAT DO KAPŁAŃSTWA LUB ŻYCIA ZAKONNEGO po zdaniu matury zgłasza się do ks. proboszcza celem omówienia swej decyzji.

– Stara się o świadectwo chrztu, bierzmowania, opinie proboszcza i katechety i wraz z podaniem, życiorysem świadectwa maturalnego i kartą zdrowia zgłasza się do ks. Biskupa Ordynariusza, a następnie do Rektora Seminarium.

– W czasie studiów zakończonych praca magisterską uzyskuje posługi a następnie diakonat oraz święcenia prezbiteratu.

– Neoprezbiter odprawia swoją pierwszą uroczystą MSZE ŚWIĘTA ZWANĄ PRYMICYJNĄ w swojej wspólnocie parafialnej.

MAŁŻEŃSTWO

„Nowi ludzie … dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno, odtąd jedno, chociaż nadal dwoje. „

K. Wojtyła

Małżeństwo jest sakramentem. Bóg stworzył człowieka do miłości. Pismo święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie. Rozumiemy przez to widzialny znak, poprzez który Bóg w szczególny sposób zwraca się do człowieka. Sakrament uświęca nie tylko sam akt zawarcia małżeństwa, ale całą małżeńską wspólnotę życia. Dzięki łasce Bożej małżonkowie otrzymują siłę pozwalającą im żyć duchem Chrystusowym.
Sprawując ten sakrament, małżonkowie chrześcijańscy wyznają Bogu swoją wdzięczność za udzielony im wzniosły dar, którym jest to, że w swym życiu małżeńskim i rodzinnym mogą przeżywać miłość samego Boga do ludzi i miłość Pana Jezusa do Kościoła – Jego oblubienicy.
Małżeństwo stanowi niejako domowy Kościół, Kościół w pomniejszeniu. A przy tym małżeństwo i rodzina nie są tylko jakimś obrazem i wyrazem Kościoła, one same przyczyniają się aktywnie do budowania Kościoła. Mają być żywymi komórkami w Kościele.

Miłość męża i żony winna być odbiciem miłości Chrystusa i Kościoła /Ef5,14/

Rady Duszpasterza:

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem z:

– METRYKĄ CHRZTU z datą nie przekraczającą 6 miesięcy od dnia jej wydania, fakt zawarcia małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca chrztu i jest odnotowany w Księdze Metrykalnej.

– ŚWIADECTWEM Z KATECHEZY z zakresu szkoły ponadpodstawowej (licealnej, zawodowej, technicznej). Kandydaci, którzy nie mają takiego świadectwa zobowiązani są do skorzystania z tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego.

– zaświadczeniem o uczestnictwie w KATECHEZIE PRZEDMAŁŻEŃSKIEJ (Studium Przedmałżeńskie – nie jest to świadectwo katechezy)

– INFORMACJĄ O BIERZMOWANIU, jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, uzyskuje potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana

– DOWODAMI OSOBISTYMI,

– wdowcy – z metryką zgonu współmałżonka,

– ZAŚWIADCZENIEM Z URZĘDU STANU CYWILNEGO (gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
– zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważnym trzy miesiące.

– termin protokołu przedślubnego należy wcześniej uzgodnić w kancelarii.

– Sakrament małżeństwa udzielany jest zazwyczaj w soboty. Rezerwacja terminu ślubu najlepiej ustalić rok lub pół roku wcześniej

– Nauki przedślubne oraz dzień skupienia odbywają się raz na kwartał.

– Zachęcamy pary narzeczeńskie do udziału w rekolekcjach wyjazdowych dla narzeczonych odbywających się w Pogórzu, Hałcnowie i Bystrej Krakowskiej