Akcja Katolicka

HISTORIA

Jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI we wrześniu 1928 r. Nazwa „Akcja Katolicka” pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z 18 grudnia 1903 r. Ten sam papież w encyklice „Il fermo proposito” dał podstawy teologiczne Akcji Katolickiej pod hasłem „instaurare omnia in Christo”.

Formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI w encyklice „Ubi arcano Dei” z 23 grudnia 1922 r. W tej encyklice papież dał impuls do założenia Akcji Katolickiej w Kościele, przez określenie jej celu, istoty, programu, skierowanie zachęt i przestróg w myśl hasła „Pax Christi in Regno Christi”. Ten sam papież w encyklice „Divini Redemptoris” wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

W Polsce przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się na Konferencji Episkopatu Polski w Poznaniu, odbytej w dniach 28-30 kwietnia 1930 rDnia 27 listopada 1930 r. papież Pius XI zatwierdził Statut Akcji Katolickiej obowiązujący w całej Polsce. Dwa dni później, kardynał A. Hlond erygował Naczelny Instytut Akcji Katolickiej. Pierwszym jego dyrektorem został mianowany bp Stanisław Adamski. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce obrany został św. Wojciech. Jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla.

W latach 1939 – 1945 Akcja Katolicka musiała zawiesić swą działalność z powodu trwania II wojny światowej. Z kolei po wojnie nie mogła wznowić działania, gdyż nie pozwalał na to system komunistyczny. Impulsem do ponownego powołania do życia Akcji Katolickiej w Polsce stała się wypowiedź Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do Biskupów polskich w czasie wizyty „ad limina” w Rzymie, 12 stycznia 1993 r.

Papież powiedział wtedy:

„…Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc aby na nowo odżyła.”

W wyniku tej zachęty powołano Zespół Studyjny do spraw Akcji Katolickiej powołany przez Konferencję Episkopatu Polski (abp. J. Michalik, bp E. Frankowski i bp P. Jarecki oraz sześciu konsultorów świeckich). W roku 1996, z upoważnienia Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Prymas, Kardynał Józef Glemp, powołał dekretem z dnia 2 maja Akcję Katolicką w Polsce.

CELE STATUTOWE AKCJI KATOLICKIEJ

W pierwszym rzędzie celem Akcji Katolickiej jest współpraca katolików świeckich z biskupami i księżmi w celu rozwoju Kościoła katolickiego. Dzieje się to poprzez pogłębienie życia religijnego członków akcji, reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej a także poprzez kształcenie przyszłych działaczy katolickich, którzy będą mogli aktywnie działać w życiu społecznym.

Ponadto Akcja Katolicka może prowadzić działalność oświatową(prowadzić szkoły katolickie), działalność wychowawczą(prowadzić przedszkola i świetlice), działalność wydawniczą(prowadzić drukarnię, drukować biuletyny, gazety, książki katolickie), działalność kulturalną (prowadzić świetlicę, bibliotekę, czytelnię książek i czasopism katolickich), działalność informacyjną(prowadzić rozgłośnię radiową, gazetę parafialną), działalność dobroczynną (obsługiwać stołówkę dla ubogich, noclegownię, kasę pożyczkową), działalność turystyczną (organizować pielgrzymki i wycieczki), działalność sportową (obsługiwać konkursy i zawody), działalność ekologiczną, działalność rehabilitacji młodzieży niepełnosprawnej, a w koniec także działalność gospodarczą (np. działalność na rzecz pomocy bezrobotnym i samotnym). Możliwości angażowania się są ogromne.

Parafialny Oddział AKCJI KATOLICKEJ przy parafii św. Barbary w Strumieniu

Parafialny Oddział AK przy parafii św. Barbary w Strumieniu został powołany dekretem Biskupa Bielsko-Żywieckiego w dniu 29 września 1997 roku,
Inicjatorem i motorem powstania naszego Oddziału był Ks. Prałat Oskar Kuśka. Obecnie obowiązki asystenta kościelnego pełni ks. Proboszcz Jacek Kobiałka. W przeciągu tych lat liczył od 25 do 16 członków.
Maria Krutyła obecnie pełni funkcję prezesa oddziału.

Spotykamy się na zebraniach raz w miesiącu, w każdy trzeci wtorek po Mszy św. wieczornej.

Zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej: 

Maria Krutyła – prezes
Stanisław Mendrek– v-ce prezes
Maria Brandys – skarbnik
Maria Mendrek – sekretarz
Alojzy Gawron – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna: 

Zdzisław Wyleżuch – przewodniczący
Maria Kasza – członek
Józef Ochodek – członek

Członkowie naszego Oddziału wywodzą się z różnych grup zawodowo – społecznych. Zasadniczy człon stanowią aktualni i emerytowani nauczyciele, stąd najwięcej działań skierowanych jest na pracę z dziećmi i młodzieżą. 
– prowadzimy douczanie z poszczególnych przedmiotów
– od 2001 roku prowadzimy akcję letnią, pozyskując pieniądze z funduszu antyalkoholowego Urzędu Miasta.
Są to pieniądze umożliwiające zorganizowanie 5 – 6 wycieczek dla grup 50 osobowych. Opiekunami tych grup są wolontariusze z przygotowaniem pedagogicznym wywodzący się z pośród naszych członków i sympatyków AK.
– przez 10 lat wspólnie z Macierzą Ziemi Cieszyńskiej, Koło w Strumieniu, organizujemy Strumieńskie Spotkania Jasełkowe, natomiast od 2008 r. organizujemy sami Przegląd Jasełek pod patronatem kustosza sanktuarium św. Barbary w Strumieniu Ks. Prałatem Oskarem Kuśką.
– z okazji święta Odzyskania Niepodległości organizujemy Przegląd Pieśni Patriotycznej
– w okresie ferii zimowych – bal dla dzieci w wieku przedszkolnym nie chodzących do Przedszkola
– opiekujemy się muzeum parafialnym
– wspólnie z Zespołem Charytatywnym podjęliśmy opiekę nad ubogimi rodzinami wielodzietnymi.
– współpracujemy z innymi wspólnotami w Parafii oraz sąsiednimi Parafialnymi Oddziałami AK.

Działalność ta niesie za sobą wydatki, które pokrywamy częściowo:

– z dotacji Urzędu Miasta
– ze składek członkowskich,
– dotacji Ks. Prałata,
– z ofiar za palmy wielkanocne, które od kilku lat przygotowujemy na Niedzielę Palmową.

Oprócz działalności na rzecz społeczeństwa,  prowadzimy działanie na rzecz parafii.

W zakresie formacji i modlitwy członkowie uczestniczą:

– w spotkaniach formacyjnych na zebraniach Parafialnego Oddziału,
– prowadzą adoracje Najświętszego Sakramentu w 13-tym dniu miesiąca – będącym u nas Czuwaniem Fatimskim,
– współuczestniczą w duchowej adopcji dziecka poczętego,

– uczestniczą w miarę możliwości w spotkaniach formacyjnych prowadzonych przez Diecezjalny Instytut:
– Adwentowym i Wielkopostnym Dniu Skupienia, .
– rejonowych spotkaniach formacyjnych (2 razy w roku),
– sesji wiosennej w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie,
– corocznych rekolekcjach zamkniętych i innych przedsięwzięciach diecezjalnych.