Oaza rodzin

Oaza rodzin (Domowy Kościół) w naszej parafii powstała w 2014 roku z inicjatywy ówczesnego wikariusza- ks.  Jakuba Studzińskiego. Na obecną chwilę w naszej parafii istnieją dwa kręgi, które spotykają się na comiesięcznych spotkaniach w domach poszczególnych rodzin. Formują się także podczas rekolekcji: wakacyjnych trwających ok. 2 tygodni oraz na weekendowych w ciągu roku.

 

CZYM JEST DOMOWY KOŚCIÓŁ I NA CZYM TO POLEGA?

 

ROZDZIAŁ II
Cele, zadania, program i metody działania Domowego Kościoła
11. DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
12. DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:
 • życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
 • życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
 • stałego życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
 • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem wobec innych ludzi,
 • postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.
13. Zadaniami DK, wynikającymi z przynależności do Ruchu Światło-Życie są:
 • kształtowanie swoich członków w duchu formuły jedności „Światło-Życie”,
 • doprowadzenie ich do przyjęcia Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela (idea Nowego Człowieka),
 • pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu Kościoła lokalnego (idea Nowej Wspólnoty),
 • budowanie i propagowanie kultury opartej na zasadach chrześcijańskich (idea Nowej Kultury),
 • służba na rzecz moralnej odnowy Narodu (Krucjata Wyzwolenia Człowieka, troska o obronę każdego poczętego życia itd.).
14. Program formacyjny DK kształtowany jest w oparciu o materiały formacyjne Ruchu Światło-Życie i Equipes Notre-Dame, dokumenty Soboru Watykańskiego II i II Synodu Plenarnego oraz aktualne nauczanie Kościoła.
15. Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne – zobowiązania (dary):
 • codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),
 • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 • codzienna modlitwa małżeńska,
 • codzienna modlitwa rodzinna,
 • comiesięczny dialog małżeński,
 • reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
 • uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu,
 • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.
Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się do Boga i realizowana jest pełnia duchowości małżeńskiej.
Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).
16. Krąg tworzy 4-7 małżeństw pragnących wzajemnie się wspomagać w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Krąg powinien być urzeczywistnieniem ideału życia wspólnoty chrześcijańskiej oraz stałym źródłem jego odnowy w poszczególnych małżeństwach.
Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ona odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za jego wzrost duchowy, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora, pełniącego funkcję doradcy duchowego.
17. Kręgi rodzin pracują w cyklach rocznych. Spotkania miesięczne kręgów odbywają się od września do czerwca włącznie. W okresie wakacyjno-urlopowym odbywają się rekolekcje 15-dniowe.
18. Spotkanie miesięczne kręgu rodzin składa się z następujących części stałych:
 • dzielenia się życiem (wydarzeniami, radościami, troskami itp.) podczas symbolicznego posiłku,
 • modlitwy:
  • dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym;
  • tajemnica różańca,
 • formacji:
  • dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego;
  • omówienie nowego tematu.
Spotkanie odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i nie powinno trwać dłużej niż trzy godziny. Jego istotnym punktem jest dzielenie się realizacją zobowiązań, które decydują o rozwoju duchowym poszczególnych małżeństw, jak i całego kręgu. Część tę na każdym spotkaniu prowadzi para animatorska. Całe spotkanie może być przeplatane śpiewem pieśni (piosenek) o treści dobranej do tematu spotkania lub okresu liturgicznego.

 

Źródło:    http://www.dk.oaza.pl/archiwum/zasadydk.html