3 Zakon Św. Franciszka

 

Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi, Panie,
prawdziwą wiarę,
niezachwianą nadzieję
i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie,
abym wypełniał Twoje święte
i prawdziwe posłannictwo.

„Stowarzyszenia, których członkowie, żyjąc w świecie, uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu zakonnego, pod wyższym kierownictwem tegoż instytutu prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości, nazywają się trzecimi zakonami lub otrzymują odpowiednią nazwę”.
(kanon 303 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.)

Kanon ten jest prawomocny także do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, który historycznie jest Trzecim Zakonem Franciszkańskim

Historia powstania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i jego rozwój na ziemiach polskich

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty. Pierwsze wspólnoty III Zakonu Św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży.

Rozwijające się dzieła apostolskie prowadzone przez III Zakon Św. Franciszka upadły w okresie międzywojennym lub zostały administracyjnie zlikwidowane w okresie okupacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego. Po II wojnie światowej, w okresie stalinizmu III Zakon nie mógł oficjalnie istnieć, lecz dzięki modlitwie tych którzy ocaleli oraz wsparciu życzliwości kapłanów przetrwał ten trudny okres.

Odrodzenie III Zakonu, już jako Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podstawie zatwierdzonej blisko 27 lat temu przez Ojca Świętego Pawła VI Reguły FZŚ.

Franciszkański Zakon Świeckich rządzi się prawem powszechnym Kościoła i własnym: Regułą, Konstytucjami Generalnymi, Rytuałem i Statutami partykularnymi (KG 4,1).

Do rodziny franciszkańskiej należy też Młodzież Franciszkańska, która jest federacją franciszkańskich ruchów, wspólnot młodzieżowych działających w oparciu o struktury Prowincji Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego, lub FZŚ, oraz dzieci skupione we wspólnotach Rycerzy św. Franciszka.

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce dzieli się na 16 regionów, terytorialnie pokrywających się w zasadzie z metropoliami lub diecezjami Kościoła Katolickiego i liczy blisko 17 tysięcy członków, skupionych w ok. 600 wspólnotach działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych.Działalność Wspólnot na poszczególnych poziomach struktur (ogólnopolskim, regionalnym i miejscowym) jest kierowana i ożywiana przez odpowiednią Radę z Przełożonym, wybieraną w tajnym głosowaniu podczas kapituł wyborczych odbywających się co trzy lata. W skład Rady z urzędu wchodzą Asystenci duchowi mianowani przez Ministrów Prowincjalnych Zakonu Braci Mniejszych, sprawujących nad FZŚ „wyższe kierownictwo” (kan. 303). Asystenci duchowi dbają o zachowanie przez członków FZŚ wierności charyzmatowi franciszkańskiemu, jedności z Rodziną Franciszkańską oraz współpracują w zakresie formacji.

Działalnością FZŚ na poziomie ogólnopolskim kieruje Rada Narodowa z Przełożoną Narodową i Przewodniczącym Konferencji Asystentów Narodowych. Rada Narodowa podlega Radzie Międzynarodowej z siedzibą w Rzymie.

Zasady życia franciszkanów świeckich

REGUŁĄ życia franciszkanów Świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez: kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem”, oczyszczanie serca za złych skłonności, żądzy posiadania i panowania, budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji, walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa, niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu, żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową, czynienie miłosierdzia jak; bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Patronka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce

Patronką FZŚ w Polsce jest błogosławiona Aniela Salawa. Urodziła się 9.IX.1881 r. w Sieprawiu koło Krakowa. W 1897 r. przyjechała do Krakowa w poszukiwaniu pracy. Jako służąca wykazała się wielkim i umiłowaniem pracy i wypełnienia powierzonych obowiązków, często trudnych i niewdzięcznych. W 1900 r. zapisała się do Stowarzyszenia Sług Katolickich św. Zyty. Zachwycona duchowością św. Franciszka w 1912 roku wstąpiła do III Zakonu Franciszkańskiego przy Bazylice Św. Franciszka w Krakowie. Zmarła 12 marca 1922 r. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował ją w Krakowie w dniu 13 sierpnia 1991 r. Patronką FZŚ została wybrana na Kapitule Narodowej w 1992 r.

Zasady przyjęcia do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Warunkiem przyjęcia do FZŚ jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie wyraźnych oznak powołania.

Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia, ludzie stanu wolnego (panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy), żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także osoby duchowne: klerycy, księża, biskupi. Prośba o przyjęcie winna być skierowana do miejscowej wspólnoty, której rada podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia nowych członków.

Włączenie do wspólnoty następuje w trzech etapach: 
– formacja wstępna (postulat) trwająca co najmniej 6 miesięcy,
– formacja początkowa (nowicjat) trwająca co najmniej jeden rok,
– przyrzeczenie życia Chrystusową Ewangelią według Reguły FZŚ (profesja czasowa lub wieczysta).

Profesja jest aktem publicznym i kościelnym, uroczystym przyrzeczeniem wobec Kościoła. Po złożeniu uroczystej profesji rozpoczyna się proces formacji ciągłej, który powinien trwać przez całe życie. Bracia i Siostry są odpowiedzialni za własną formację, aby rozwijać powołanie otrzymane od Pana w sposób coraz doskonalszy. Wspólnota jest wezwana aby pomagać braciom i siostrom na tej drodze przez serdeczność modlitwę i przykład (KG FZŚ 37,3) Bliższe informacje na temat Franciszkańskiego Zakonu Świeckich można otrzymać w klasztorach franciszkańskich, na stronie internetowej www.fzs.franciszkanie.pl lub pod adresem:

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce
Rada Narodowa
ul. Modzelewskiego 98 A
02-629 Warszawa
tel. (22) 844 14 73
III ZAKON ŚW. FRANCISZKA W NASZEJ PARAFII„Pokój i Dobro – zawsze i wszędzie”
to nasze pozdrowienie
Członków III ZAKONU ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

W naszej parafii p.w. Świętej Barbary w Strumieniu III Zakon istnieje już ponad 60 lat. Obecnie liczy zaledwie 12 osób. W każdą pierwszą sobotę miesiąca – uczestniczymy we Mszy Świętej, po której jest spotkanie formacyjne, które prowadzi nasz opiekun Ksiądz Proboszcz Jacek Kobiałka.

Do naszych zadań należy:
– odwiedzanie chorych członków i nie tylko, niesienie pomocy potrzebującym i biednym;
– udział w pogrzebie członków i w modlitwie za nich;
– modlimy się o nowe i święte powołania do naszego Zakonu i innych Zgromadzeń Zakonnych;
– comiesięczna spowiedź święta;
– codzienna Msza Święta;
– obecność na spotkaniach formacyjnych.

Również co roku bierzemy udział w spotkaniu Wspólnoty Franciszkańskiej – na adoracji Bożej Dzieciny w żłóbku – w przepięknej stajence w kościele p.w. Świętego Jana Sarkandra w Górkach Wielkich. Głębokim przeżyciem jest łamanie się opłatkiem z Przełożonymi Braćmi i Siostrami naszego zakonu w miłej atmosferze przy śpiewie pięknych kolęd. To właśnie nasz Święty Ojciec założyciel – św. Franciszek zapoczątkował budowę stajenek. On sam uczynił pierwszą stajenkę w Greccio – niedaleko Asyżu we Włoszech.

Nasz Święty Założyciel był zawsze radosny i dużo śpiewał wysławiając Pana i Stwórcę Nieba i Ziemi.

A oto fragment jednej z pieśni, śpiewanej przez Świętego Franciszka, a którą chcemy podzielić się z Wami i zachęcić do wstępowania w szeregi naszego Zgromadzenia III Zakonu Św. Franciszka.

„Wsławiony bądź o Panie mój”
Witaj Ojcze ukochany,
Co Serafów zdobisz chór,
Ty Jezusa nosisz rany,
Tyś świętości dla nas wzór.Pobłogosław Twoje dzieci,
I poprowadź drogą łask,
Niech się miłość w nas roznieci,
Niech ogarnie mocą swą.
Ojcze niechaj za twym przykładem,
Wszystkim dla nas będzie Bóg,
Niech idziemy Twoim śladem,
Wśród wygnańczych ziemi dróg.