Chrzest

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu mówiąc do Apostołów „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” Mt 28, 19

 • Sakrament chrztu świętego w formie uroczystej jest udzielany w każdą 2 niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11:00
 • Rodzice dziecka:
  • Obierają dla dziecka odpowiednie imiona pochodzące od świętego, który byłby dla dziecka patronem, wzorem do naśladowania i orędownikiem u Boga. W przypadku nadania imienia jeszcze nieuświęconego, drugie imię koniecznie ma być chrześcijańskie,
  • Kupują dla dziecka świecę chrzcielną i białą szatkę,
  • Wybierają właściwych chrzestnych,
   • Dziecko musi mieć min. jednego chrzestnego,
   • Rodzice chrzestni to wyłącznie mężczyzna i kobieta, nie jest możliwe by dziecko miało np. dwóch ojców chrzestnych,
  • Zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej, przynajmniej tydzień przed datą chrztu w godzinach urzędowania kancelarii.
 • Zgłoszenie chrztu w Kancelarii parafialnej:
  • Rodzice otrzymują kartę zgłoszenia do wypełnienia, pokazując Księdzu odpis aktu urodzenia dziecka i metrykę ślubu kościelnego (jeśli był udzielony poza parafią chrztu),
  • Otrzymują broszurę do przeczytania i wypełnienia na temat chrztu świętego,
  • Wypełnione dokumenty przynoszą do kancelarii w piątek przed chrztem (od 16:00 do 17:00).
  • Jeśli dziecko jest spoza parafii należy dostarczyć pisemną zgodę na udzielenie chrztu od proboszcza miejsca zamieszkania dziecka. 
 • Wychowanie dziecka w wierze oznacza:
  • Przekazanie mu podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół Rzymskokatolicki,
  • Nauczanie dziecka modlitwy,
  • Włączenie go w życie wspólnoty katolickiej poprzez udział we Mszy św. niedzielnej i świątecznej oraz w nabożeństwach,
  • Posyłanie dziecka na naukę religii,
  • Doprowadzenie dziecka do pełnego udziału w Eucharystii (I Komunia Święta) i do przyjęcia sakramentu Bierzmowania,
  • Wprowadzenie go w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijańskie.
 • Odłożenie udzielenia chrztu może nastąpić wówczas, gdy zupełnie nie ma nadziei na to, że dziecko będzie wychowywane po katolicku.
 • Na Mszy św. chrzcielnej rodzice i chrzestni powinni przystąpić do Komunii Świętej (jeśli rodzice nie mają przeszkód).

Rodzice chrzestni, wymagania:

 • Rodzic dziecka chrzczonego nie może być jednocześnie jego chrzestnym,
  • Jest wyznania katolickiego,
  • Ukończył(a) 16 rok życia,
  • Otrzymał(a) sakrament bierzmowania,
  • Prowadzi życie zgodne z wiarą i moralnością chrześcijańską,
  • Nie pozostaje w niekanonicznym związku małżeńskim,
  • Regularnie przystępuje do sakramentów świętych,
  • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.
 • Chrzestny mieszkający na terenie parafii chrztu dziecka jest zgłaszany przez rodziców dziecka. Chrzestny będący kawalerem/panną dostarcza ostatnie świadectwo szkolne z oceną z katechezy. W uzasadnionych okolicznościach chrzestny ma zgłosić się osobiście do Kancelarii Parafialnej.
  • Chrzestny mieszkający na terenie parafii chrztu dziecka, który przyjął sakrament chrztu i bierzmowania poza tą parafią, winien dostarczyć zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania.
 • Chrzestny będący spoza parafii chrztu dziecka dostarcza zaświadczenie z parafii zamieszkania, iż jest wierzącym i praktykującym katolikiem.
  • Za parafię zamieszkania uważa się tę, w której zainteresowany mieszka co najmniej 3 miesiące.
 • Do otrzymania zaświadczenia (do innej parafii) potwierdzającego możliwość dostąpienia godności bycia chrzestnym należy osobiście przedłożyć:
  • Metrykę chrztu z informacją o przyjęciu bierzmowania (jeśli osoba nie przyjęła chrztu w parafii zamieszkania),
  • Ostatnie świadectwo szkolne, potwierdzające uczęszczanie na lekcje religii, jeśli chrzestny jest kawalerem/panną.
 • Rodzice chrzestni spełniają funkcję pomocniczą. W wypadku konieczności wspomagają, a nawet zastępują rodziców naturalnych w katolickim wychowaniu dziecka.
 • Chrzestni zobowiązują się wobec Boga i Kościoła do podjęcia ww. obowiązków. Dziecko winni wspierać: duchowo (modlitwa), moralno-religijnie (dobry przykład), materialnie (w miarę swoich możliwości wspomagać dziecko w potrzebie).
 • Tylko ochrzczony może otrzymać inne sakramenty.
 • niebezpieczeństwie śmierci sakramentu chrztu może udzielić każdy kto zgodnie z intencją Kościoła na życzenie przynajmniej jednego z rodziców POLEWAJĄC DZIECKO WODĄ WYPOWIE IMIĘ DZIECKA ORAZ „JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO…”
 • W sakramencie chrztu biorą udział rodzice, chrzestni oraz zaproszeni goście ofiarowując w intencji dziecka SAKRAMENTALNĄ SPOWIEDŹ I KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ.
 • PRZYJĘCIE DOMOWE z okazji chrztu jest przedłużeniem celebracji w kościele i powinno się odbyć godnie i bez alkoholu.
 • Dobrym zwyczajem jest aby rodzina z okazji PIERWSZEJ ROCZNICY URODZENIA I CHRZTU ofiarowała Msze św. w intencji dziecka.