Koło Misyjne

ZAŁOŻYCIELbp KAROL
FORBIN-JANSON
Założyciel
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci

Cel i działalność PAPIESKIEGO DZIEŁA MISYJNEGO DZIECI

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, pozostając wierne inten­cjom założyciela, dąży do rozpalenia w sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, tak duchowej jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie. Dzieło sta­ra się zwrócić uwagą najmłodszych chrześcijan na potrzeby ich braci nie znających jeszcze Chrystusa, dlatego też wydaje cza­sopismo „Świat Misyjny” oraz broszury mające na celu infor­mację i formację misyjną katolickich chłopców i dziewcząt.

POMOC DUCHOWA

Na pierwszym miejscu Dzieło stawia aspekt duchowy, czyli budowanie królestwa Bożego na ziemi – w dzieciach i poprzez dzieci.
Dzieci niosą duchową pomoc przez:

MODLITWĘ 
Modlitwa jest nieustannym wspieraniem misji Kościoła. Przez modlitwę dzieci towarzyszą misjonarzom i wypra­szają skuteczność głoszonego przez nich Bożego słowa.

WYRZECZENIA 
Składanie Bogu duchowych ofiar – zwłaszcza ofiarowanie z miłością cierpienia, które pojawia się w życiu dzieci jest wielkim darem dla misji.

ŚWIADECTWO ŻYCIA 
Dzieci poprzez pogłębianie przyjaźni z Jezusem dają du­chowe wsparcie misjom i misjonarzom.

DOBRE UCZYNKI 
W intencji misji dzieci podejmują dobre uczynki, służąc innym ludziom, a przez to wzrastają w życzliwości i wrażliwości na potrzeby innych.

POMOC MATERIALNA

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci jest „przedłużeniem rąk Oj­ca Świętego”. Za jego pośrednictwem pomoc zebrana przez dzieci dociera do ich rówieśników, nawet tam – a często szczególnie tam – gdzie żadna inna pomoc nie dochodzi.

Ofiary przybierają różną formę:

  • dzieci regularnie składają swój „grosik”, jako owoc własnych wyrzeczeń;
  • dzieci dzielą się częścią tego, co otrzymują z okazji Pierwszej Komunii Świętej, składając okolicznościowe koperty w misyjnym dniu Białego Tygodnia;
  • dzieci zbierają ofiary od dorosłych, np. przy okazji kolę­dowania misyjnego;
  • dzieci podejmują własne inicjatywy i realizują różne pomy­sły z myślą o misjach – np. loterie, kiermasze, sprzedaż lampionów, baranków wielkanocnych, palm itp.

KOŁO MAŁYCH MISJONARZY im. Św. TERESKI od DZIECIĄTKA JEZUS w naszej parafii.

W 2001 roku nasze koło rozpoczyna swoją działalność. Obecnie koło liczy 20 dzieci – uczniów klasy Vb. Opiekunem jest pani katechetka Ewa Faruga.
W październiku 2005 roku spotkaliśmy się z Misjonarzem z Madagaskaru – Antonim Wawrzeczko – MSF. Oto kilka fotografii z tego spotkania.


 
 

MODLITWA MISYJNA DZIECI

Panie Jezu,
pragnę zostać pomocnikiem misjonarzy
i nieść pomoc duchową i materialną
dzieciom z krajów misyjnych;
dzieciom, które Cię nie znają.
dzieciom bezdomnym i opuszczonym,
dzieciom cierpiącym głód
i pozbawionym wszelkiej opieki lekarskiej.

Ofiaruję Ci za nie
codzienną modlitwę,
pracę,
naukę
i dobre uczynki,
a także ofiarę z drobnych wyrzeczeń –
na chleb dla głodnych,
lekarstwo dla chorych,
naukę i katechezę dla wszystkich,
na wielką radość zjednoczenia z Tobą,
Panie Jezu,
Amen.